Kurz "B"
Týdenní plavba na kanále La Manche


Tento kurz je určen zájemcům o licenci "B" - Velitel jachty mořské plavby / Yachtmaster Offshore - vydávanou Ministerstvem dopravy ČR. Jde o pokročilou licenci s celosvětovou platností, která opravňuje k vedení námořní jachty do 24m délky, s omezením plavby do 200 NM od pobřežní linie.

V praxi to znamená, že si můžete půjčit po celém světě jakoukoliv jachtu do 24m. Vzdálenost 200 NM se počítá k nejbližší pobřežní linii. Můžete tak uskutečnit plavbu až na 400 NM vzdálený ostrov či pevninu, tedy 740 km, což stačí na plavby po celém Středozemním moři, delší plavby na Baltu, plavby v kanále La Manche a kolem britských ostrovů atd.

Termín:   
15. - 22. 4. 2016

Cena:    
14.900,- Kč

Cena zahrnuje:
Pronájem a pojištění lodi, instruktora, učební materiály

Cena nezahrnuje:
Dopravu (cca 2.500,- Kč/os), stravu (cca 1.500,- Kč/os), lodní pokladnu (cca 1.000,- Kč/os) Poplatky za zkoušku: 1000,- Kč, kolek 500,- Kč, poplatek za zkoušku na VHF 400,- Kč

Na kurzu se naučíte ...

  •  Navigaci

Určení polohy na moři v dohledu pobřeží, přepočet kurzu kompasového na kurz vodou - zohlednění deviace, deklinace a driftu, sestavení deviační tabulky pomocí transitní linie, korekce odhadnutého driftu během plavby, práce s námořní mapou, princip a využití Merkatorovy mapy, znaky a zkratky na mapě, práce s GPS, využití funkcí GPS při námořní plavbě,  značení mořských vodních cest v systému IALA, kardinální znaky, přístavní signály a vývěsné výstrahy, druhy světel a mlhových signálů, použití nautické literatury, průvodců a plavebních příruček. Působení proudu na plavidlo, určení směru a rychlosti proudu, určení kurzu dnového z kurzu vodou, určení rychlosti a směru proudu z vlastního pozorování, princip denního přílivu a odlivu, spring a neap, půldenní, jednodenní a smíšený příliv, výpočet výšky hladiny pro standard a secondary ports, vliv počasí na průběh přílivu, dvanáctinové pravidlo, plánování přístupu do přístavu, využití přístupových cest, systém rozdělené plavby a jeho křížení, proudové taktiky, využití AIS

  • Meteorologii

Základní meteorologické jevy, synoptické mapy a jejich význam, tlaková níže - fronty a jejich vznik, typy oblačnosti, životní cyklus tlakové níže, Ballotovo pravidlo, rozpoznání teplé a studené fronty dle oblačnosti, okluzní fronta a vznik sekundární tlakové níže, měření síly větru na synoptické mapě - tlakový gradient, odhad povrchového větru pomocí geostrophic wind scale na synoptické mapě, vliv pevniny na směr a sílu větru - Coriolisova síla, interpretace předpovědi - zohlednění lokálních vlivů, termický a mechanický vliv pevniny na vítr - vznik mořské brízy, vítr paralelní s pobřežní linií - konvergence a divergence, Beaufortova stupnice, vlnění - výška a délka vln, odhad výšky moře dle předpovědi s ohledem na lokální vlivy, rosný bod, vznik advekční mlhy, vznik radiační mlhy, druhy dostupných předpovědí na moři, náslech předpovědi na VHF, nejznámější typy větrů ve Středozemním moři.

  • COLREG a základy námořního práva

Pravidla přednosti plavby, povinné vybavení lodí, používané symboly, manévrové a výstražné signály, zvukové signály za snížené vyditelnosti, osvětlení lodí za snížené viditelnosti, denní znaky, předepsané doklady lodi, práva a povinnosti skippera, komunikace s celními úředníky, správný formální postup při řešení nehody, dokumentace nutná pro pojištovnu, lodní deník a jeho náležitosti.

  • Nautiku

Povinné vybavení lodi, baterie a elektrické rozvody, hlavní pojistky, pojistky přístrojů a zařízení, připojení na pozemní el. zdroj a systém dobíjení baterií, pumpy, nádrže a rozvod vody, hlavní navigační zařízení a jejich nastavení, motor - hlavní součástky a údržba, kormidlo - zpřevodování na kormidelní list a zapojení autopilota, kotva a kotevní vrátek, pevná takeláž, otěže a výtahy, plachty a jejich trimovací prvky, závěsný motor k přídavnému člunu a další. Přídavné stěhy, stěhové plachty, bouřkové oplachtění, spinakr a příslušenství, zatahovací kýl a sklopný kormidelní list, specifika kovové konstrukce lodi.

  • Manévrování pod plachtami

Typy oplachtění, zdánlivý a reálný vítr, teorie obtékání plachet vzduchem - aerodynamický vztlak, správný trim (nastavení) plachet dle směru větru, plavba proti větru - obrat proti větru, plavba po větru - obrat po větru, zásady správného refování plachet, vyvážení lodi správným poměrem nesených plachet, rolfock - jeho úskalí a nejčastější problémy, výměna plachet, MOB (muž přes palubu) - řešení pomocí plachet, vyvázání se na bójku jen za pomocí plachet. Bouřkové taktiky, požití bouřkových plachet, použití spinakru, zásady bezpečné práce s plachtami při zhoršeném počasí a v noci, řešení krizových situací s plachtami za špatného počasí, postavení jachty do driftu, použití drift kotvy.

  • Manévrování s motorem

Zvládnutí základních manévrů v přístavu, nácvik manévrů ve stísněném prostředí za silného větru, správné použití vyvazovacích lan v kombinaci s motorem, manévrování pomocí springových lan a motoru při odplouvání od návětrného mola při stání bokem k molu. Manávrování v marinách v proudu, mánevrování v ústí řeky.

  • Techniky řešení krizových situací a přežití na moři

Zásady bezpečnosti na lodi, použití preventivních bezpečnostních prostředků - vesty hernessy, MOB - muž přes palubu, tísňová volání na VHF, princip GMDSS systému záchrany na moři, použití záchranných prostředků - podkova, plovoucí světlo, světlice, záchranný ostrůvek, EPIRB, PLB.

  • Ovládání radiostanice na lodi

Základní nastavení a funkce radiostanice, navázání spojení a zásady kanálu 16, základní tísňová volání a jejich přesná specifikace - Mayday, PAN PAN, Securite, Mayday Relay, použití Distress na VHF, náslech předpovědi počasí na VHF. Nácvik komunikace v angličtině.